PRIVATUMO POLITIKA

UAB „ENERGUS GROUP” (juridinio asmens kodas 304419130, registruotos buveinės adresas Savanorių pr. 176C, Vilnius) (toliau vadinama „Energus“, „Mes“ arba „Bendrovė“), siekia laikytis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su asmens duomenų apsauga toje valstybėje, kurioje veikia Bendrovė.

Šioje privatumo politikoje (toliau – „Politika“) Jūs rasite visą Jums aktualią informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, bet neapsiribojant, jų rinkimą, naudojimą, atskleidimą, ir apsauga, ir kurią Bendrovė tvarko internetinėje svetainėje www.energus.lt (toliau – „Svetainė“) Jūsų apsilankymo Svetainėje metu ir jos funkcijoms palaikyti, naudojantis bet kuriomis mūsų teikiamomis paslaugomis (toliau – „Paslaugos“), arba bendraujant su mumis kitais būdais, pavyzdžiui, kai susisiekiate su mumis socialiniuose tinkluose, kreipiatės į mus dėl darbo pasiūlymų ir kitais atvejais, taip pat informaciją, kaip galite įgyvendinti savo teises, susijusias su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis.

Ši Politika nėra laikoma Mūsų susitarimu su Jumis dėl duomenų tvarkymo. Sutikdami su šia Politika, Jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote šią Politiką, įskaitant tai, kaip ir kodėl Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Svetainėje taip pat gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines. Bendrovė netvirtina ir neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių turinį ar jose pateikiamus išteklius. Politika nėra taikoma jokioms svetainėms, kurios nėra susijusios su Bendrove, net jei į tas svetaines patenkate spustelėję šioje Svetainėje pateiktą nuorodą. Prieš pateikdami bet kokią informaciją, turėtumėte susipažinti su trečiosios šalies svetainės privatumo politika.

Tuo atveju, jeigu kuriam nors iš šios Politikos naudotojų yra neaiškios ar nesuprantamos šios Politikos nuostatos ar viena iš jų, toks asmuo turėtų siekti pašalinti neaiškumus ir nedelsdamas kreiptis į Mus el. paštu: info@energus.lt. Telefonu tokios informacijos neteikiame.

Ši Politika parengta vadovaujantis:

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Bendrasis asmens duomenų apsaugos reglamentas“);

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

kitais teisės aktais, reglamentuojančiais saugų asmens duomenų tvarkymą ir jų tvarkymo teisėtumą.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS / GAVIMAS.

Teikdami savo Paslaugas, Mes renkame arba gauname Jūsų asmens duomenis keliais skirtingais būdais. Toliau šioje Politikoje nurodome kaip surenkame atskirų kategorijų asmens duomenis. Dažnai Jūs patys galite pasirinkti kokią asmeninę informaciją Mums teikti, tačiau kartais Mums reikia tam tikros Jūsų asmeninės informacijos, kad galėtume Jums suteikti Paslaugas.

Asmens duomenys, kuriuos Mums patys pateikiate. Mes renkame asmens duomenis, kuriuos Jūs arba Jūsų vardu veikiantis asmuo pateikiate tiesiogiai Mums, kaip pavyzdžiui, Mes renkame asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate kai susisiekiate su Mumis socialiniuose tinkluose, bendraujant su Mumis per trečiųjų šalių socialinius tinklus, kreipiatės į mus dėl darbo pasiūlymų, ar kitaip bendraujant su Mumis.

Kai pateikiate asmens duomenis susisiekiant su Mumis. Jei susisiekiate su Mumis telefonu, el. paštu, paštu, per trečiųjų šalių socialinius tinklus, mes rinksime bet kokią informaciją, susijusią su komunikacija ir bet kokią papildomą informaciją, kurią Mums šios komunikacijos metu pateiksite. Šią informaciją naudosime norėdami peržiūrėti, ištirti ir atsakyti į bet kokį Jūsų Mums pateiktą užklausimą (Jūsų užklausoms apdoroti ir tvarkyti, kaip pavyzdžiui, atsakyti į Jūsų klausimus ar komentarus, informacijai Jums siųsti). Atkreipkite dėmesį, kad Mes saugome tarpusavio komunikaciją, ir galime tai panaudoti tiek bendraujant su Jumis, tiek ir kilus tarpusavio ginčui ar (iki)teisminiam procesui.

Kai lankotės Svetainėje Mes automatiškai renkame informaciją apie Jus, įskaitant:

Įrenginio informacija: renkame informaciją apie Jūsų naudojamą kompiuterį ar mobilųjį įrenginį pasiekti Svetainę, įskaitant aparatinės įrangos modelį, operacinę sistemą ir versiją, unikalius įrenginio identifikatorius ir mobiliojo ryšio tinklo informaciją;

Veikla Svetainėje: Mes renkame įrašus apie veiklą Svetainėje;

Vietos informacija: pagal Jūsų įrenginio nustatymus galime rinkti informaciją apie įrenginio geografinę vietą;

Slapukų ir kitų sekimo technologijų surinkta informacija: mes naudojame skirtingas informacijos rinkimo technologijas, įskaitant slapukus ir žiniatinklio indikatorius. Jūs galite apie slapukų ir panašių technologijų naudojimą sužinoti daugiau Mūsų Slapukų pranešime.

Asmens duomenys apie Jūsų naudojimąsi Mūsų teikiamomis Paslaugomis. Daugumą Politikoje nurodytų Jūsų asmens duomenų mes gauname tiesiogiai iš Jūsų arba Jūsų vardu veikiančio asmens (fizinius asmenis identifikuojančią informaciją: vardas, pavardė, gimimo data, informaciją apie asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kontaktinius duomenis, adresą, informaciją apie subjektus, susijusius su Klientu, pavyzdžiui, įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą, įgaliojimus, su sandoriu susijusią informaciją, ir su sandoriu susijusią informaciją, pavyzdžiui, informaciją, susijusią su Kliento vykdoma veikla, Kliento darbuotojais ar atstovais, taip pat kitų asmenų asmens duomenis, jei Mes juos tvarkome teikdama Paslaugas, tarp kurių taip pat gali būti specialiųjų kategorijų asmens duomenys), tačiau Mes taip pat galime rinkti Jūsų Asmens duomenis iš Mūsų prašymu sukurtų duomenų laikmenų, vaizdo stebėjimo kamerų ir kitų techninių priemonių ir juos gauti iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų Klientų, socialinių tinklų, viešai prieinamų šaltinių, jei tai būtina Paslaugoms teikti arba kilus ginčui su Klientu.

INFORMACIJOS NAUDOJIMAS.

Mes Jūsų pateiktus duomenis teisėtai tvarkome žemiau išvardintais tikslais::

Paslaugų teikimo, kurios šalimi esate, sudarymo ir vykdymo tikslu (įvykdyti sutartinius įsipareigojimus), kaip pavyzdžiui, patikrinti Jūsų tapatybę ir atlikti patikrinimus, kuriuos privalome atlikti pagal teisės aktų reikalavimus; pritaikyti Jums siūlomas Paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, atlikti bet kokius tinkamumo vertinimus, kad būtų galima naudotis Paslaugomis; teikti, prižiūrėti ir tobulinti Paslaugas, teikti Paslaugas ir pritaikyti Jūsų poreikiams;

sąskaitų faktūrų už suteiktas Paslaugas išrašymo tikslu;

tirti ir valdyti Jūsų pateiktas užklausas, teisminius ir ikiteisminius ginčus bei procesus bei užtikrinti teismo procesinių sprendimų, ginčo sprendimų, valdžios ar kitų teisėsaugos institucijų nurodymų laikymąsi;

stebėti ir analizuoti Mūsų verslą;

tvarkyti administracinius įrašus, susijusius su Mūsų verslu;

kurti ir į rinką pateikti kitus produktus ir paslaugas;

rinkti Svetainės puslapių statistinius duomenis;

diegti naujoves, perduoti ar perleisti bet kurias Bendrovės teises ar įsipareigojimus;

laikytis Mūsų veiklos reglamentavimo ir kitų teisinių įsipareigojimų;

Mūsų teisėtų interesų gynimo tikslu.

Taigi, kai lankotės Svetainėje ir/ar naudojatės Paslaugomis, Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome šioje Politikoje aprašytais tikslais. Tam, kad galėtume tvarkyti Jūsų asmens duomenis šiais tikslais, Mes remiamės įvairiais teisiniais pagrindais. Šie teisiniai pagrindai apima atvejus:

siekis įvykdyti sutartinius įsipareigojimus ir suteikti Jums Paslaugas;

Jūsų sutikimas (t.y. Jūs sutikote su asmens duomenų tvarkymu), kurį galite bet kada atšaukti.

Mes iš esmės pasikliaujame Jūsų sutikimu (kuris gali būti atšauktas bet kuriuo metu), kaip pavyzdžiui, kuomet lankotės Svetainėje ar tuo atveju, jeigu Jūs Mums pateikiate savo asmens duomenis, kurie nėra būtini (Mūsų reikalaujami) pateikti.

siekimas pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus (t.y. būtina laikytis teisinių prievolių, teismo procesinio sprendimo arba vykdyti ar ginti bet kokius gresiančius ar jau pareikštus teisinius reikalavimus);

Bendrovės ar trečiosios šalies teisėti interesai.

Kai tvarkome Jūsų asmens duomenis remdamiesi savo teisėtais interesais, tai darome taip:

Paslaugų teikimas ir jų tobulinimas. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tobulindami ir pritaikydami savo Paslaugas. Tai taip pat būtina, kad galėtume siekti savo teisėtų interesų suprasti, kaip naudojamos mūsų Paslaugos, leisti Mums siekti savo teisėtų interesų tobulinant Mūsų Paslaugas, jų efektyvumą, susidomėjimą Paslaugomis. Būdami pagrindine Mūsų Paslaugų dalimi, Mes turime teisėtą interesą analizuoti Jūsų patirtį vietoje, kad padėtume Jums ieškoti ir atrasti atitinkamas Paslaugas;

Svetainės pritaikymas: apie Jus dominančių Paslaugų tipus sužinome iš Jūsų pateiktos asmeninės informacijos, naršymo įpročių Svetainėje. Šią informaciją naudojame, kad pasiūlytume galimas Paslaugas. Būdami pagrindine mūsų Paslaugų dalimi, turime teisėtą interesą analizuoti Jūsų patirtį naudojantis Svetaine, kad padėtume Jums ieškoti ir atrasti atitinkamas Paslaugas;

Paslaugų teikėjai: Mes taip pat galime įtraukti trečiųjų šalių įmones ir asmenis, kad padėtų Mums valdyti Svetainę ar valdyti ir teikti Paslaugas. Šios trečiosios šalys tokiu atveju turėtų tik ribotą prieigą prie Jūsų asmens duomenų, galėtų naudotis Jūsų asmens duomenis tik šioms užduotims atlikti Mūsų vardu ir būtų įpareigoti neatskleisti ir nenaudoti Jūsų asmens duomenų kitais tikslais. Kai kuriais kitais atvejais šie paslaugų teikėjai nėra būtini, pavyzdžiui, kad galėtume teikti Paslaugas, bet padeda Mums jas pagerinti. Šiais atvejais turime teisėtą interesą bendradarbiauti su paslaugų teikėjais, kad mūsų Paslaugos ir (ar) Svetainė būtų kokybiškesnės.

JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.

Pagal teisinį reglamentavimą Jūs turite tam tikrų teisių, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Jūs turite teisę kreiptis į Mus dėl klausimų, susijusių Jūsų asmens duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises:

žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

susipažinti su savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi;

reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti su asmeniu susijusius neišsamius asmens duomenis;

reikalauti ištrinti su asmeniu susijusius asmens duomenis;

Jūs turite teisę prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis, išskyrus tuos asmens duomenis, kuriuos privalome saugoti pagal teisės aktų reikalavimus arba apsaugoti Bendrovės saugumą ir vientisumą.

reikalauti, kad apribotumėme Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

gauti su asmeniu susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Mums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir (ar) juos persiųsti kitam duomenų valdytojui;

nesutikti su asmeniu susijusių asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Mūsų arba trečiosios šalies interesų, kai asmens interesai nėra svarbesni;

Šioje dalyje pažymime, kad jei Jūsų asmens duomenis Mes tvarkome remdamiesi siekiant teisėtų interesų arba viešuoju interesu, tam tikrais atvejais Jūs galite prieštarauti tokiam tvarkymui. Tokiais atvejais Mes nustosime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, nebent turėsime įtikinamų teisėtų priežasčių tęsti tokių asmens duomenų tvarkymą arba kai tai bus būtina dėl teisinių priežasčių.

tuo atveju, jeigu tvarkome Jūsų asmens duomenis remiantis Jūsų sutikimu, Jūs galite pasirinkti atšaukti savo suteiktą Mums sutikimą, naudodami konkrečias Svetainės funkcijas arba nuorodas, pateiktas tam, kad galėtumėte atšaukti savo sutikimą;

informuojame, kad nesutikdami su Mūsų sprendimu, priimtu dėl Jūsų pateikto prašymo, susijusio su Jūsų teisių įgyvendinimu, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, juridinio asmens kodas 188607912, internetinis tinklalapis www.ada.lt. Nors, visų pirma, Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad aukščiau nurodytoms Jūsų teisėms gali būti taikomi apribojimai. Tai reiškia, kad esant tam tikromis aplinkybėms Mes galime netenkinti Jūsų prašymo, arba galime jį tenkinti tik iš dalies.

Prašymo dėl teisių įgyvendinimo pateikimo procedūra

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, pateikite Mums valstybine (lietuvių) kalba, įskaitomą, pasirašytą pasirinktinai:

  1. Nustatytos formos prašymą. Prašymą, priklausomai nuo to, kokią teisę siekiate įgyvendinti, Mums pateikite užpildant atitinkamą formą ir kartu pateikiant visą formoje nurodytą pateikti atitinkamą informaciją. Prašymo formas galite rasti paspaudę šias nuorodas:

Prašymo gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą forma [forma].

Prašymo susipažinti su asmens duomenimis forma [forma].

Prašymo ištaisyti asmens duomenis forma [forma].

Prašymo ištrinti asmens duomenis forma [forma].

Prašymo dėl asmens duomenų tvarkymo apribojimo forma [forma].

Prašymo perkelti asmens duomenis forma [forma].

Nesutikimo su asmens duomenų tvarkymu forma [forma].

arba

  1. Laisvos formos prašymą, nurodant savo vardą ir pavardę, asmens kodą, kontaktinę informaciją, išdėstant reikalavimus kokią savo teisę ir kokia apimtimi pageidaujate įgyvendinti, motyvus bei informaciją, kokiu būdu pageidaujate gauti atsakymą.

Prašymą pateikite asmeniškai tiesiogiai atvykus į Bendrovę, paštu ar elektroniniu būdu. Asmeniškai tiesiogiai atvykus į Bendrovę ar siunčiant registruotu paštu: Bendrovės registracijos buveinės adresu, siunčiant elektroniniu būdu: elektroninio pašto adresu info@energus.lt.

Savo teises galite įgyvendinti tik tuomet, kai suteikiate Mums galimybę patvirtinti savo tapatybę. Savo tapatybę patvirtinate vienu iš šių būdų:

Jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai, pateikite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju, Mes pasiliekame tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Jeigu prašymas pateikiamas registruotu paštu, kartu su prašymu pateikite notaro patvirtintą ar notariniam patvirtinimui prilyginamą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Jeigu prašymas pateikiamas elektroniniu būdu, tokį prašymą pateikite taip, kad galėtumėme identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį.

Prašymą paduodantis Jūsų atstovas arba atstovas, kuris kreipiasi į Mus Jūsų asmens vardu, privalo pateikti ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įformintą atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Elektroninis prašymas turi būti pateikiamas taip, kad būtų galima atpažinti elektroninio dokumento formatą ir turinį bei atverti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos arba kitomis Mūsų naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis.

Atsakymo į prašymą dėl teisių įgyvendinimo pateikimo procedūra

Mes į Jūsų pateiktą prašymą dėl teisių įgyvendinimo atsakysime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo kreipimosi dienos. Jeigu prašymo nagrinėjimo metu jį patikslinsite (papildysite) arba suformuluosite iš esmės naują prašymą, nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo patikslinto (papildyto) prašymo gavimo dienos. Terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju Mes per 30 (trisdešimt) dienų nuo prašymo gavimo Jus apie tai informuosime, kartu nurodydami tokio vėlavimo priežastis.

Sprendimus dėl Jūsų teisių įgyvendinimo arba atsisakymo įgyvendinti Bendrovėje priimamas Bendrovės vadovo, jeigu šio klausimo priėmimo sprendimas nėra perduodamas kitam įgaliotam darbuotojui.

Visi veiksmai pagal Jūsų prašymus įgyvendinti Jūsų teises atliekami ir informacija teikiama nemokamai.

Informacija pagal Jūsų prašymą dėl teisių įgyvendinimo pateikiama valstybine kalba (lietuvių).

ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS. DUOMENŲ GAVĖJAI.

Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys be Jūsų sutikimo nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems nei šioje Politikoje nurodytiems tikslams pasiekti (t.y. nei jie buvo surinkti). Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Politika ar taikytinais teisės aktais. Tačiau Mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei tą privalome padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to Mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos, kaip pavyzdžiui, Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis atsakydami į teisėtus valdžios institucijų prašymus; tikslu apsaugoti ar įgyvendinti savo teises arba gintis nuo gresiančių ar pareikštų teisinių reikalavimų; vykdyti teismo nutartį ar kitus teisinius reikalavimus; kai sąžiningai tikime, kad toks atskleidimas yra pagrįstai būtinas siekiant laikytis įstatymų, užkirsti kelią neišvengiamai žalai ar finansiniams nuostoliams arba ištirti neteisėtą veiklą, įtariamą sukčiavimą, grėsmę Mūsų teisėms ar turtui arba Svetainės naudojimo pažeidimus, užkirsti jiems kelią ar imtis dėl jų veiksmų; tai taip pat gali būti būtina atsižvelgiant į viešąjį interesą (pvz., siekiant užkirsti kelią nusikaltimams ar sukčiavimui).

Jei nurodote Mums dalytis Jūsų asmens duomenimis su trečiąja šalimi, galime tai padaryti. Pavyzdžiui, galite įgalioti trečiąsias šalis veikti Jūsų vardu (pavyzdžiui, teisininką, apskaitininką arba šeimos narį ar globėją pagal įgaliojimą). Tačiau, tokiu atveju, Mes galime paprašyti įrodymų, kad trečiajai šaliai buvo teisėtai leista veikti Jūsų vardu.

Pažymime, jog Jūsų asmens duomenys nebus neperduodami už Europos Sąjungos ribų.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS.

Mums svarbus Jūsų asmens duomenų saugumas. Siekdami savo žinioje esančius Jūsų asmens duomenis apsaugoti nuo praradimo, sugadinimo, neteisėto atskleidimo ar panašiai, naudojame saugos priemones, kurios nuolat tobulinamos, atsižvelgiant į technologijų kaitą.

Bendrovėje Mes apribojame prieigą prie Jūsų asmens duomenų, todėl tik įgalioti Bendrovės darbuotojai gali juos tvarkyti, t.y. tik tie, kuriems prieigos prie Jūsų asmens duomenų yra būtinos atlikti darbines funkcijas. Be kita ko, Bendrovės darbuotojai yra pasirašę konfidencialumo pasižadėjimus, kuriais yra pasižadėję tvarkyti informaciją tik tokios apimties, kuri būtina pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti, laikytis nustatytų informacijos saugos reikalavimų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių saugų informacijos tvarkymą, saugoti informacijos paslaptį ir užtikrinti, kad informacija nebus atskleista, perduota ar kitomis priemonėmis nebus sudarytos sąlygos su ja susipažinti asmenims, kurie nėra įgalioti ją tvarkyti. Be kita ko, skiriame didelį dėmesį tokių darbuotojų sąmoningumui duomenų saugos srityje didinti, todėl savalaikiai organizuojame mokymus, susijusius su asmens duomenų apsauga, esant poreikiui, rengiame įvairias rekomendacijas duomenų saugumo užtikrinimo klausimais, ir kt.

Bendrovėje už duomenų saugumą paskirti atsakingi asmenys:

įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas, Bendrovė yra pasitelkusi trečiuosius asmenis, kurie prižiūri atitiktį Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatoms, teikia išvadas, konsultuoja duomenų saugos klausimais ir atlieka kitas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nurodytas funkcijas;

Bendrovėje 7×24 režimu veikia asmens duomenų saugumo pažeidimo reagavimo komanda, kuri nedelsiant, veiksmingai ir kvalifikuotai reaguoja į visus Bendrovei ir (arba) duomenų subjektams, įskaitant, Jums, įtakos turinčius asmens duomenų saugumo pažeidimus;

įgyvendinant asmens duomenų apsaugos politiką reglamentuojančių aktų reikalavimus, Bendrovė yra pasitelkusi trečiuosius asmenis, kurie koordinuoja asmens duomenų apsaugos politikos įgyvendinimą, peržiūri šios politikos atitikimą išorės įstatymų ir poįstatyminių aktų reikalavimams, atlieka duomenų subjektų asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo Bendrovės verslo procesuose veiksmingumą, tvarko asmens duomenų veiklos įrašus, bei atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI.

Mes saugosime Jūsų asmens duomenis tiek laiko, kiek tai būtina šioje Politikoje nurodytiems tikslams pasiekti, (t.y. kuriems pasiekti Mes Jūsų asmens duomenis rinkome) arba kitais teisėtais tikslais, įskaitant, tam, kad įvykdytume savo teisinius įsipareigojimus (pvz., jei Mes privalome saugoti Jūsų asmens duomenis, kad galėtume laikytis galiojančių įstatymų), įvykdytume Mūsų sutartinius įsipareigojimus Jums. Kitaip tariant, laikotarpis, kurį saugosime Jūsų asmens duomenis gali skirtis priklausomai nuo tikslų, kuriems šie asmens duomenys buvo surinkti, taip pat priklausomai nuo taikytinų teisės aktų reikalavimų:

Duomenys, susiję su Paslaugų teikimu:

Informacija apie Klientą, Kliento vardu veikiantį asmenį ir sandorį saugoma ne trumpiau nei metų nuo sutartinių santykių su Klientu pabaigos, išskyrus atvejus, kai remdamiesi galiojančiais teisės aktais kuri nors kompetentinga institucija yra nustačiusi ilgesnį gautos informacijos saugojimo terminą;

Informacija apie sandorį ir sąskaitoms faktūroms išrašyti reikalinga informacija saugoma ne ilgiau nei 10 metų nuo sandorio sudarymo.

Saugumo duomenys saugomi ne ilgiau nei 1 mėnesį nuo atitinkamų duomenų surinkimo;

Slapukų renkami duomenys: Žr. Mūsų Slapukų politiką.

Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalaujama galiojančių įstatymų (teisės aktų nustatyta tvarka) arba Mūsų veiklai vykdyti.

POLITIKOS PAKEITIMAI.

Kartais Mes galime papildyti arba kitaip pakeisti šią Politiką. Tuo atveju, jeigu ši Politika bus papildyta ar kitaip pakeista, atnaujinta jos versija, nurodant paskutinio atnaujinimo datą, bus paskelbta šioje Svetainėje, tam, kad Svetainės lankytojai ir/ar registruoti nariai visada galėtų ją lengvai surasti ir su ja susipažinti. Taip pat pažymime, jog jeigu manysime, kad Politikos papildymai ar kitokie pakeitimai yra reikšmingi, prieš įsigaliojant atnaujintai Politikos versijai, Jus apie tai informuosime paskelbdami apie Politikos atnaujinimą Svetainėje. Raginame reguliariai tikrintis ir peržiūrėti visus Politikos atnaujinimus.

Paskutinio atnaujinimo data [nurodyti].